Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» εκτιμώμενης αξίας 147.420,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17%)
Για την πρόσληψη προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου...
Διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος πλατείας Καρακώστα Κοινότητας Μυτιληνιών
Την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα τεσσάρων (4) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας (3) μηνών, για…
Διενέργεια Δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού - παραλίας 2020-2022
Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία " Επανακατασκευή τσερνικοπεράματος Μεταμόρφωση" για το Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου, με…
Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία "Αποκατάσταση του σκάφους Καλή Τύχη τύπου σακολέβα, για το Μουσείο Ναυπηγικών Τεχνών του Αιγαίου",…
Σελίδα 1 από 12