Κανονιστικές Αποφάσεις

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου,έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του...
Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018 10:48

Απόφαση Δημάρχου

Έχοντας υπόψη:1. Την με αριθμό 20/2014 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σάμου...
Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010
Η καθαριότητα του Δήμου Σάμου και η προστασία του περιβάλλοντος επιτυγχάνονται με τη συνεργασία των δημοτών και του Δήμου και…