Αντιδήμαρχοι

Τον Δήμαρχο επικουρούν οι Αντιδήμαρχοι. Αντιδήμαρχοι είναι οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας που ορίζει ο δήμαρχος και στους οποίους μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ’ ύλην και κατά τόπο. Οι κατά τόπον αρμοδιότητες ασκούνται στα όρια μιας ή περισσότερων δημοτικών ενοτήτων.

Ο αριθμός των αντιδημάρχων στους δήμους που προέρχονται από συνένωση κατά τον παρόντα νόμο ορίζεται ως εξής:

σε δήμους που έχουν πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες έναν (20.001) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους ορίζονται έως πέντε (5) αντιδήμαρχοι.

Παπαγεωργίου Παρασκευάς

Αντιδήμαρχος, με αντιμισθία, για τη Δημοτική Ενότητα Βαθέος και του μεταβιβάζονται

Καθ’ ύλη τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Οικονομικών, ύδρευσης , αποχέτευσης , μονάδων επεξεργασίας λυμάτων, μεταφορών , δημοτικής συγκοινωνίας και κυκλοφοριακών θεμάτων.

2. Προμηθειών και δημοτικής περιουσίας.

Κατά τόπον αρμοδιότητες :

1. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα περιλαμβανομένης και της τήρησης ωραρίου λειτουργίας αυτών.

2. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και εργασιών που εκτελούνται στην δημοτική ενότητα.

3. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα.

4. Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου βεβαιώσεις , πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας και τελεί πολιτικούς γάμους.

5. Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Βαλκαμλής Βασίλειος

Αντιδήμαρχος, με αντιμισθία, για τη Δημοτική Ενότητα Πυθαγορείου και του μεταβιβάζονται

Καθ’ ύλη τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Οικονομικών, ύδρευσης , αποχέτευσης , μονάδων επεξεργασίας λυμάτων, μεταφορών , δημοτικής συγκοινωνίας, περιβάλλοντος, πρασίνου, καθαριότητας , διαχείρισης στερεών αποβλήτων και ανακύκλωσης.

Κατά τόπον αρμοδιότητες :

1. Έχει την ευθύνη περιβάλλοντος, πρασίνου, καθαριότητας, διαχείρισης στερεών αποβλήτων και καθαριότητας της Δημοτικής Ενότητας.

2. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα περιλαμβανομένης και της τήρησης ωραρίου λειτουργίας αυτών.

3. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και εργασιών που εκτελούνται στην δημοτική ενότητα.

4. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα.

5. Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας και τελεί πολιτικούς γάμους.

6. Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Καλατζής Αναστάσιος

Αντιδήμαρχος, με αντιμισθία, για τη Δημοτική Ενότητα Καρλοβασίων και του μεταβιβάζονται

Καθ’ ύλη τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και ισότητας των φύλλων.

2. Δημόσιας υγείας και υγιεινής.

3. Αγροτικής οδοποιΐας και εποπτείας ρεμάτων ζώνης ευθύνης του Δήμου Σάμου.

4. Πολιτισμού, αθλητισμού και νεολαίας, παιδείας, δια βίου μάθησης και επαγγελματικής κατάρτισης.

Κατά τόπον αρμοδιότητες :

1. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα περιλαμβανομένης και της τήρησης ωραρίου λειτουργίας αυτών.

2. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και εργασιών που εκτελούνται στην δημοτική ενότητα.

3. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα.

4. Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου βεβαιώσεις , πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας και τελεί πολιτικούς γάμους.

5. Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Ισιδώρου Εμμανουήλ

Ορίζεται Αντιδήμαρχος, με αντιμισθία, για τη Δημοτική Ενότητα Μαραθοκάμπου και του μεταβιβάζονται

Καθ’ ύλη τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Περιβάλλοντος, πρασίνου, καθαριότητας, διαχείρισης στερεών αποβλήτων και ανακύκλωσης.

Κατά τόπον αρμοδιότητες :

2. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα περιλαμβανομένης και της τήρησης ωραρίου λειτουργίας αυτών.

3. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και εργασιών που εκτελούνται στην δημοτική ενότητα.

4. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα.

5. Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας και τελεί πολιτικούς γάμους.

6. Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.